Historia

QUIZ: Średniowiecze – jak dobrze znasz tę epokę?

Średniowiecze to środkowy okres w tradycyjnie postrzeganej historii Europy, po starożytności i przed nowoczesnością. Przekonaj się, ile wiesz na temat tej epoki!

 • 651 graczy

Pytanie 1/10

Która epidemia doprowadziła do śmierci 1/3 populacji średniowiecznej Europy?

 • epidemia ospy
 • epidemia hiszpanki
 • epidemia dżumy

Pytanie 2/10

Który styl architektoniczny nie jest związany z epoką średniowiecza?

 • gotycki
 • barokowy
 • romański

Pytanie 3/10

Czego nie oznacza scholastyka?

 • metody filozofowania
 • nauki uprawianej na uniwersytetach
 • formy leczenia popularnej w średniowieczu

Pytanie 4/10

Jak nazywa się najstarszy uniwersytet cywilizacji łacińskiej, założony w 1088r? W latach 1495–1499 studiował na nim m.in. Mikołaj Kopernik:

 • Uniwersytet Padewski
 • Uniwersytet Boloński
 • Uniwersytet Paryski

Pytanie 5/10

Jak nazywa się najstarsza, powstała w średniowieczu, polska pieśń religijna?

 • Krystus z martwych wstał je
 • Bogurodzica
 • Zdrowaś Maryjo

Pytanie 6/10

Jak na imię miał niemiecki mnich i reformator religijny, współtwórca luteranizmu?

 • Marcin
 • Mateusz
 • Michał

Pytanie 7/10

Imperium Karolińskie nie obejmowało swoim obszarem terenów dzisiejszej:

 • Belgii
 • Portugalii
 • Francji

Pytanie 8/10

Primogenitura to prawo pierwszeństwa w dziedziczeniu przysługujące:

 • najstarszemu synowi lub najstarszemu potomkowi w linii prostej
 • najstarszemu potomkowi
 • najstarszemu rodzeństwu, z pominięciem potomków w linii prostej

Pytanie 9/10

Okres średniowiecza trwał przez około:

 • 400 lat
 • 650 lat
 • 1000 lat

Pytanie 10/10

Który z tych języków nie zalicza się do grupy języków romańskich?

 • włoski
 • rumuński
 • angielski

Quiz o epoce średniowiecza

Epokę średniowiecza datuje się na okres pomiędzy V a XV wiekiem. Za początek tej epoki przyjmuje się upadek cesarstwa zachodniorzymskiego, zaś za jej koniec – czas wielkich odkryć geograficznych i początek epoki renesansu.

Średniowiecze to okres burzliwych przemian społecznych i kulturowych, licznych wojen i zmian granic, tworzenia się i upadku państw. Po upadku cesarstwa kultura rzymska wciąż jednak silnie oddziaływała na ludność Europy, a dawne elity rzymskie brały czynny udział w kształtowaniu się nowych władz.

Feudalizm

Charakterystycznym dla średniowiecza ustrojem społeczno-gospodarczym był feudalizm. Podział na duchowieństwo, rycerstwo i chłopów funkcjonował w całej Europie i był powodem wielu powstań i buntów. Za źródło stosunków feudalnych uchodzi system eksploatacji ziem zwany „kolonatem”, stosowany wcześniej w cesarstwie rzymskim.

Epidemia dżumy

Do najtragiczniejszych wydarzeń w epoce średniowiecza należy tzw. „czarna śmierć” – epidemia dżumy, która do Europy dotarła w 1346 roku. Według dzisiejszych szacunków epidemia ta spowodowała śmierć nawet 60% populacji Europy i ok. 1/5 ludności całego świata.