Wiedza ogólna

QUIZ: Podstawy geometrii – ile pamiętasz ze szkoły?

Skonfrontuj swoją wiedzę z pytaniami dotyczącymi geometrii płaskiej.

 • 183 graczy

Pytanie 1/10

Ile wynosi suma miar kątów trójkąta?

 • 180°
 • 270°
 • 360°

Pytanie 2/10

Które zdanie nie jest prawdziwe?

 • kwadrat jest prostokątem
 • prostokąt jest kwadratem
 • kwadrat jest prostokątem, ale prostokąt nie jest kwadratem

Pytanie 3/10

Dany jest okrąg o promieniu równym "r". Obwód tego okręgu będzie równy:

 • 2πr
 • πr²
 • 4πr²

Pytanie 4/10

Czym są kąty wierzchołkowe?

 • kątami tej samej miary utworzonymi przez przecinające się proste
 • kątami przylegającymi do siebie ze względu na dzielenie tej samej prostej
 • kątami tworzącymi razem kąt półpełny

Pytanie 5/10

Jaki brzmi twierdzenie Pitagorasa?

 • jeśli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa długości przeciwprostokątnej
 • jeśli trójkąt nie jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej
 • jeśli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej

Pytanie 6/10

Wzorem na pole rombu nie jest...

 • podstawa razy wysokość
 • jedna druga z iloczynu przekątnych
 • suma podstaw podzielona przez dwa i pomnożona przez wysokość

Pytanie 7/10

Ile decymetrów jest w jednym metrze?

 • 2
 • 10
 • 100

Pytanie 8/10

Do czego nie da się wykorzystać liczby pi?

 • do liczenia pola koła
 • do liczenia obwodu okręgu
 • do liczenia obwodu kwadratu

Pytanie 9/10

Jak nazywa się kąt o mierze 360°?

 • kąt pełny
 • kąt półpełny
 • kąt wypukły

Pytanie 10/10

Jaką literą oznacza się wysokość w geometrii?

 • w
 • h
 • l