Wiedza ogólna

QUIZ: Konstytucja RP – ile wiesz o polskiej ustawie zasadniczej?

Sprawdź swoją wiedzę na temat przepisów najważniejszej ustawy obowiązującej w naszym kraju!

 • 367 graczy

Pytanie 1/10

Obecna Konstytucja RP została uchwalona:

 • 1 kwietnia 1993r.
 • 4 marca 1995r.
 • 2 kwietnia 1997r.

Pytanie 2/10

Przez rozdziałem pierwszym Konstytucji znajduje się szczególne wezwanie, zwane...

 • Prologiem
 • Introdukcją
 • Preambułą

Pytanie 3/10

Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują:

 • Rada Ministrów i jej członkowie
 • Prezydent i Premier
 • Sejm i Senat

Pytanie 4/10

Ilu członków liczą Sejm i Senat?

 • 460 posłów i 50 senatorów
 • 460 posłów i 100 senatorów
 • 360 posłów i 100 senatorów

Pytanie 5/10

W sytuacjach szczególnych zagrożeń Konstytucja umożliwia wprowadzenie stanów nadzwyczajnych: wojennego, klęski żywiołowej, oraz:

 • stanu wyjątkowego
 • stanu podwyższonego ryzyka
 • stanu alarmowego

Pytanie 6/10

Na straży m.in. wolności słowa czy prawa do informacji w mediach stoi...

 • Rzecznik Praw Mediów
 • Rada Etyki Mediów
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Pytanie 7/10

Kto z wymienionych nie może złożyć projektu ustawy o zmianie Konstytucji?

 • co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów
 • grupa min. 100 tysięcy obywateli
 • Prezydent Rzeczypospolitej

Pytanie 8/10

Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu nosi nazwę:

 • Rady Starszych
 • Zgromadzenia Narodowego
 • Izby Łączonej

Pytanie 9/10

Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o udzielenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Sejm udziela wotum zaufania:

 • zwykłą większością głosów (50% +1 głos)
 • większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
 • 2/3 głosów wszystkich posłów

Pytanie 10/10

Sędziowie są powoływani:

 • przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek KRS, na czas nieoznaczony
 • przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek KRS, na pięć lat
 • przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek KRS, na czas nieoznaczony