Wiedza ogólna

QUIZ: Czy wiesz, z jakiego wiersza pochodzi ten fragment?

Jesteś fanem poezji, a może tak Ci się tylko wydaje? Przekonaj się, jak dobrze ją znasz, rozwiązując ten quiz!

 • 1 099 graczy

Pytanie 1/10

"Gdy po­ko­chasz tak moc­no jak ja/ Tak tkli­wie, żar­li­wie, tak wiesz/ Do ostat­ka, do sza­łu, do dna/ To zdra­dzaj mnie wte­dy i grzesz" - z jakiego wiersza pochodzą te słowa?

 • "Miłość" Czesława Miłosza
 • "Kochać i tracić..." Leopolda Staffa
 • "Miłość ci wszystko wybaczy" Juliana Tuwima

Pytanie 2/10

"Pa­trz­cie go! Na­stro­szył piór­ka! I wy­dzie­ra się jak kur­ka!" - tak czytamy w wierszu:

 • "Ptasie radio"
 • "Kaczka dziwaczka"
 • "Ptaszki"

Pytanie 3/10

"Kto przy­ja­ciel, ten niech za­raz/ Sta­nie tu­taj po­śród nas,/ I kto wiel­ką mi­łość zna­lazł/ Ten niech z nami dzie­li czas" - tak Friedrich Schiller pisze w:

 • "Odzie do skromności"
 • "Odzie do młodości"
 • "Odzie do radości"

Pytanie 4/10

Z jakiego wiersza pochodzą te popularne słowa: "Gdy cię nie wi­dzę, nie wzdy­cham, nie pła­czę,/ Nie tra­cę zmy­słów, kie­dy cię zo­ba­czę"?

 • "Niepewność"
 • "Nadzieja"
 • "Chwile"

Pytanie 5/10

"Że z po­dró­ży da­le­kiej do oj­czy­zny pły­nę/ I że się ser­ce z pier­si wy­ry­wa bez­rad­nie,/ I że mnie cze­ka nie­bo oj­czy­zny mej sine,/ Że już gwiazd nie zo­ba­czę, co błysz­czą jak żad­ne":

 • "Spotkanie z matką"
 • "O tym, co jest najpiękniejsze na świecie"
 • "Smutno mi, Boże"

Pytanie 6/10

Z jakiego wiersza pochodzą te słowa: "Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami."?

 • "Elegia o… (chłopcu polskim)"
 • "Historia"
 • "Wolność"

Pytanie 7/10

"A uszu dzi­siaj nie my­łem?/ A nie urwa­łem gu­zi­ka?/ A nie po­ka­za­łem ję­zy­ka?/ A nie cho­dzi­łem się strzyc?" - tak Jan Brzechwa pisze w wierszu pod tytułem:

 • "Kwoka"
 • "Leń"
 • "Na straganie"

Pytanie 8/10

Skąd pochodzą te słowa - "Na­wo­łu­ją na uli­cy sprze­daw­cy wa­rzy­wa/ I łód­ka z żół­tym ża­glem do wy­spy pod­pły­wa,/ Dźwięk skrzy­piec w po­wie­trzu trwa/ I noc gwiaź­dzi­stą od­my­ka"?

 • z "Piosenki o końcu świata" Czesława Miłosza
 • z "Prośby o piosenkę" Juliana Tuwima
 • z "Jesieni" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Pytanie 9/10

"Wy nie cof­nie­cie ży­cia fal!/ Nic skar­gi nie po­mo­gą,/ Bez­sil­ne gnie­wy, próż­ny żal!/ Świat pój­dzie swo­ją dro­gą." - te słowa pochodzą z wiersza:

 • "Kowal" Leopolda Staffa
 • "Przemiany" Juliana Tuwima
 • "Daremne żale" Adama Asnyka

Pytanie 10/10

Skąd pochodzi ten cytat: "Nie bądź pew­ny że czas masz, bo pew­ność nie­pew­na, za­bie­ra nam wraż­li­wość tak, jak każ­de szczę­ście przy­cho­dzi jed­no­cze­śnie jak pa­tos i hu­mor"?

 • z wiersza "Zaklęcie"
 • z wiersza "Pieśń o domu"
 • z wiersza "Śpieszmy się"

Quiz z fragmentów polskich wierszy

Poezja potrafi czytelnika zachwycać, wzruszać, oburzać i rozśmieszać. Wybitni polscy poeci, jak Wisława Szymborska, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Brzechwa czy Konstanty Ildefons Gałczyński stworzyli dzieła do których chętnie wracamy.

Światowy Dzień Poezji

21 marca każdego roku przypada Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Warto tego dnia sięgnąć po ulubione wiersze i zaczytać się w poezji, która porusza często bardzo ważne zagadnienia, istotne zarówno dla człowieka-jednostki, jak i dla całego społeczeństwa i narodu.